انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
بینندگان گرامی
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: طاهر عابدین زاده                

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: taherabedinzade@yahoo.com

                  

 

عنوان
مقالات ژورنال

1) Taher Abedinzadeh, Sajjad Tohidi , (2016),"A comprehensive sensorless control of DFIG-based wind turbines", COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 35 Iss 1 pp. 27 – 43

2) طاهر عابدين‌زاده، مهدي احسان، محمدرضا جاهدمطلق، " يک روش جديد براي کنترل ماشين القايي تغذيه دوگانه بدون نياز به سنسور به روشSVM-DTC"  ، مجلهمهندسي برق دانشگاه تبريز، جلد 54 ،شماره 2،تابستان 94.

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.